KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie na logo upamiętniające 20-lecie istnienia Muzeum w Ostródzie. Na projekty czekamy do 24 stycznia. Wszystkie szczegóły zawarte są w poniższym regulaminie.

 

Regulamin konkursu na LOGO upamiętniające 20-lecie istnienia
Muzeum w Ostródzie

  

I. Organizator i cel konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum w Ostródzie.

2. Celem Konkursu jest stworzenie znaku graficznego wykorzystywanego przez Muzeum
w Ostródzie w ramach obchodów 20-lecia istnienia tej instytucji kultury.

II. Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu. Wyłączonymi z udziału w konkursie są pracownicy Muzeum w Ostródzie.

2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

– akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu,

– dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym regulaminie Konkursu,

– dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

III. Termin rozstrzygnięcia konkursu i warunki, jakie powinien spełniać projekt

1. Konkurs trwa do 24 stycznia 2020 r.

2. Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:

a) składać się z nazwy „Muzeum w Ostródzie” lub znaku graficznego kojarzącego się
z Muzeum w Ostródzie albo dowolnej kombinacji powyższych,

b) posiadać odniesienie do 20-lecia istnienia tej instytucji,

Logo stworzone według tych zasad powinno działać jako symbol, budzić dobre skojarzenia
z Muzeum w Ostródzie, być oryginalne, łatwe do zapamiętania, łatwo skalowalne i czytelne.

3. Projekt powinien być dostarczony:

a) w formie rysunku lub grafiki na papierze,

b) w dowolnej technice graficznej w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD jako pliki: CDR, JPG lub PDF) oraz w postaci wydruków komputerowych z tych plików.

4. Zwycięzca Konkursu może być poproszony przez Organizatora o poprawienie parametrów technicznych projektu.

5. Prace konkursowe, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie, należy złożyć lub przesłać na adres:

Muzeum w Ostródzie, ul. A. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda,

z adnotacją na kopercie „Konkurs na logo 20-lecie Muzeum w Ostródzie”.

6. Termin składania prac konkursowych upływa 24 stycznia 2020 r.

IV. Prawa autorskie

1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu
i powinny być wolne od wad prawnych. Przedstawione projekty w żadnej swojej części nie mogą być kopią lub fragmentem innych utworów. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie dwa projekty.

2. Laureat konkursu zobowiązany jest do zawarcia z organizatorem umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych o treści stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Majątkowe prawa autorskie projektu nagrodzonego przechodzą na Organizatora z chwilą podpisania umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz odebrania nagrody.

Autorzy projektów nie nagrodzonych nie tracą praw autorskich do zgłoszonych prac, przy czym organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich opublikowania bez honorarium
w ramach działań promocyjnych konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

4. Projekt nagrodzony, po zawarciu umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, może być dowolnie modyfikowany przez Organizatora.

5. Przekazane na Konkurs projekty nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie Organizatora.

6.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) dla potrzeb Konkursu.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

8. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

V. Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez komisję konkursową ustaloną przez Organizatora.

2. Komisja konkursowa podejmie decyzję 27 stycznia 2020 r.

3. W wyniku postępowania konkursowego zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

4. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną o wartości 450 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) a honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło.

5. Organizator może przyznać wyróżnienia w konkursie.

VI. Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 stycznia 2020 r.

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Muzeum w Ostródzie.

3. Ze zwycięzcą konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu.

3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik Konkursu.

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

5. Informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 89 646 26 02 lub pocztą internetową (muzeum.ostroda@wp.pl).

 

Materiały do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2