Muzeum w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Ostródzie

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktor stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Strona Muzeum w Ostródzie zawiera następujące ułatwienia:

 • wyróżniony kontrast odnośników – częściowo
 • Odstępy między znakami
 • Mapę strony

Dostępność architektoniczna

Muzeum w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Pomieszczenia w zamku:

Przyziemie – dwie sale w skrzydle południowym, pomieszczenie administracyjne w skrzydle zachodnim,

Pierwsze piętro – gabinet dyrektora w skrzydle zachodnim.

 • Do sal ekspozycyjnych prowadzą wejścia z trzema stopniami. Istnieje możliwość umieszczenia schodowej platformy dla osób poruszających się na wózku
 • Do pomieszczenia administracyjnego prowadzi wejście z trzema stopniami.  Istnieje możliwość umieszczenia schodowej platformy dla osób poruszających się na wózku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację opublikowano dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Emilia Iwin Kot
 • E-mail: zamek@muzeumwosrodzie.pl
 • Telefon: +48 89 6462602

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.