RODO

Klauzula informacyjna. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

RODO 2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji działalności statutowej muzeum oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa

Okres przechowywania danych osobowych:

  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług na Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług i realizacji umów.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Muzeum w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

reprezentowane przez Dyrektora – Marka Jankowskiego

tel.: 89 646 26 02  email: muzeum.ostroda@wp.pl

Inspektorem ochrony danych w Muzeum w Ostródzie jest: Jacek Pietrzyk, tel.: 89 646 94 30