Wczesnośredniowieczny skarb z Lubajn

Odkrycie stanowiska z wczesnośredniowiecznym skarbem z Lubajn zawdzięczamy Panu Marcinowi Kwiatkowskiemu. W lutym 2017 r. Pan Marcin zgłosił fakt odkrycia zespołu 85 zabytków srebrnych (monet, fragmentów monet i fragmentów ozdób) datowanych na okres wczesnego średniowiecza. W 2017 i 2018 r. pod kierownictwem Łukasza Szczepańskiego z Muzeum w Ostródzie na stanowisku zostały przeprowadzone badania archeologiczne. W ich wyniku pozyskano 500 srebrnych elementów skarbu. Na dzień dzisiejszy zespół liczy 585 pozycji inwentarzowych i jest jednym z większych skarbów wczesnośredniowiecznych odkrytych na terenie dawnych ziem pruskich. W skład skarbu wchodzą Monety europejskie i ich siekańce, siekańce ozdób o stylistyce słowiańskiej i siekańce dirhemów arabskich stanowiące najstarszą część skarbu. Spośród monet europejskich wyróżniają się emisje wywodzące się z kręgu dawnej Rzeszy Niemieckiej, monety anglosaskie, czeskie i węgierskie. Ukrycie skarbu miało miejsce prawdopodobnie na pocz. II poł. XI w. Odkryte na stanowisku fragmenty naczynia sugerują zdeponowanie zespołu w pojemniku będącym produktem lokalnego garncarstwa pruskiego.
Skarb eksponowany jest na ekspozycji stałej muzeum i dostępny dla zwiedzających w godzinach pracy muzeum.