Regulamin

Regulamin zwiedzania Muzeum w Ostródzie

I. Postanowienia ogólne

1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających:
1) w okresie listopad-luty
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00,
– w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00
– w niedziele nieczynne;
2) w okresie marzec-czerwiec, wrzesień-październik
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00,
– w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00,
– w niedziele w godzinach 10.00 do 16.00;
3) w okresie lipiec-sierpień
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00,
– w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00
– w niedziele w godzinach 10.00 do 18.00;
2. W święta Muzeum jest nieczynne:
 1 stycznia,
 6 stycznia,
 Wielką Sobotę oraz Święta Wielkanocne 
 Boże Ciało
 15 sierpnia
 01 listopada
 11 listopada
 24 grudnia
 25 grudnia
 26 grudnia
3. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych pod opieką wskazanego obsłudze Muzeum
przewodnika. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane oraz za przestrzeganie
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Grupy szkolne mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką nauczyciela/ opiekuna, pełniącego rolę przewodnika.
5. Liczba zwiedzających przebywających jednocześnie w Muzeum może być ograniczona ze względów bezpieczeństwa, a wejście
zwiedzających na poszczególne wystawy może być czasowo wstrzymane. Każdorazowo decyzję w tej sprawie podejmuje
dyżurujący pracownik obsługi Muzeum.
6. Wejście do Muzeum następuje po kupieniu biletu w kasie, znajdującej się w pomieszczeniu przy drzwiach wejściowych do
Muzeum – zgodnie z cennikiem określonym w rozdziale II niniejszego Regulaminu.
7. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
8. Wykupienie biletu wstępu stanowi akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Aktualnie obowiązująca treść
Regulaminu dostępna jest w pomieszczeniu przy drzwiach wejściowych do Muzeum oraz na stronie internetowej:
muzeumwostrodzie.pl.
9. Ostatnie wejście na wystawy lub do sal ekspozycyjnych odbywa się na 15 minut przed ich zamknięciem.

II. Ceny biletów i opłaty

1. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest posiadanie ważnego biletu wstępu (paragonu fiskalnego), karty
wstępu lub zaproszenia.
2. Cena biletu normalnego wynosi 14,00 zł.
3. Cena biletu ulgowego wynosi 10,00 zł.

4. Cena pojedynczego biletu ulgowego dla zorganizowanej grupy młodzieży szkolnej (w grupach co najmniej 10 osób) wynosi
10,00 zł.
5. W ramach Programu „Karta Ostródzka” cena biletu normalnego wynosi 6,00 zł.
6. W ramach Programu „Karta Ostródzka” cena biletu ulgowego wynosi 4,00 zł.
7. W ramach biletu „rodzinnego” (dwie osoby dorosłe z dzieckiem/dziećmi) łączna cena wynosi 30,00 zł.
8. Ulga za wstęp do Muzeum przysługuje:
– uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
– studentom do 26 roku życia,
– osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym,
– osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
– kombatantom,
– osobom, do których kierowane są programy realizowane przez Muzeum.
9. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:
– dzieciom do lat 5,
– osobom powyżej 75. roku życia,
– przewodnikom turystycznym,
– pracownikom muzeów.
10. Podstawą do zastosowania ulgi lub zwolnienia z opłaty jest uprzednie okazanie pracownikowi Muzeum uprawniającego do tego
dokumentu.
11. Cena biletu za udział w warsztatach i opłata za usługę przewodnika muzealnego wynika z aktualnie obowiązującego cennika
zawartego w zarządzeniu wewnętrznym nr 1/2023 Dyrektora Muzeum w Ostródzie z dn. 09.03.2023 r.
12. Dyrektor Muzeum może zwolnić każdorazowo z opłat za wstęp.
13. We czwartki wstęp na wystawy stałe w Muzeum jest nieodpłatny. Wejście możliwe jest wyłącznie z bezpłatnym biletem
wydawanym w kasie Muzeum w dniu zwiedzania. Jedna osoba otrzymuje jeden bilet. Zwolnienie z opłaty nie dotyczy ustępu 11.

III Zasady zwiedzania

1. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub pełnoletni opiekunowie. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą
przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
2. Na terenie Muzeum, w tym podczas zwiedzania, należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez ochronę Muzeum,
opiekunów ekspozycji i pracowników Muzeum.
3. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym
zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie
Muzeum.
4. W Muzeum działa system monitoringu wizyjnego, rejestrujący zwiedzających. Zabrania się zasłaniania twarzy w trakcie
przebywania na terenie Muzeum.
5. Ze względów bezpieczeństwa zwiedzający mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania
materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. W szczególnych sytuacjach zwiedzający mogą zostać poproszeni o okazanie
zawartości posiadanego bagażu.
6. Na czas zwiedzania ekspozycji zwiedzający mogą zostać zobowiązani przez pracownika Muzeum bezpośrednio obsługującego
zwiedzających do zdeponowania okrycia wierzchniego i bagażu, w szczególności walizek, większych plecaków i toreb, parasoli – w
pomieszczeniu pełniącym funkcję szatni Muzeum. W sprawach spornych rozstrzyga dyżurujący pracownik obsługi Muzeum.
7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym przedmioty wartościowe, pozostawione w pomieszczeniu pełniącym
funkcję szatni Muzeum na czas zwiedzania.
8. Na terenie Muzeum i ekspozycji stałej lub czasowej obowiązują następujące zakazy:
1) siadania na meblach, dotykania eksponatów oraz elementów wystroju wnętrz i architektury ekspozycyjnej;

2) filmowania lub fotografowania ekspozycji z użyciem statywu lub flesza (lampy błyskowej);
3) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa-przewodnika;
4) śmiecenia, wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów;
5) używania otwartego ognia, palenia tytoniu i e-papierosów;
6) wnoszenia broni palnej oraz przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu osób i mienia;
7) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
8) blokowania tras zwiedzania i dróg ewakuacji;
9) nieobyczajnego zachowania;
10) przeszkadzania w zwiedzaniu innym grupom i osobom, w tym hałasowania, biegania i ślizgania się po posadzkach;
11) wchodzenia do pomieszczeń Muzeum znajdujących się poza trasą zwiedzania.
9. Każdorazowej zgody Dyrektora Muzeum wymaga:
1) prowadzenie na terenie Muzeum działalności o charakterze komercyjnym, w tym akwizycji;
2) organizowanie na terenie Muzeum zgromadzeń, akcji reklamowych, akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych, sesji
fotograficznych;
3) prezentowanie na terenie Muzeum banerów, ulotek, symboli, emblematów, plakatów, transparentów;
4) wykonywanie i późniejsze wykorzystywanie filmów i fotografii w celach innych niż do użytku własnego;
5) przebywania na terenie Muzeum poza godzinami zwiedzania.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu
Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu wniesionej opłaty za bilet wstępu.
2. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu, elementów wystroju wnętrz lub architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością
spisania stosownego protokołu i egzekwowania roszczeń wynikających z powstałej szkody.
3. Muzeum może stosować w formie znaków słowno-graficznych informacje o wrażliwych treściach niektórych wystaw. Informacje
takie zamieszczane są w pobliżu kasy Muzeum oraz w salach wystawowych.
4. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum również w sprawach
nieobjętych niniejszym Regulaminem.